Regulament concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
"Un altfel de concurs de calarie!"
ORGANIZATĂ ÎN PERIOADA 03.05.2022 - 16.05.2022


SECȚIUNEA I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

1. Organizatorul Campaniei Promoționale "Un altfel de concurs de calarie!" este Asociatia Ecvestra Western Dream, cu sediul social in Bucuresti, Sector 5, Intrarea Buturugeni, Nr. 4, Cod Unic de Înregistrare 34926570, denumită în continuare "Organizatorul".

2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (în cele ce urmează "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

SECȚIUNEA II. TEMEIUL LEGAL

1. Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

SECȚIUNEA III. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

1. Campania este organizată și desfășurată la nivel național, pe pagina de Facebook Western Dream.

2. Campania va începe în data de 03.05.2022 și va dura până în data de 16.05.2022, ora 23:59:59,
denumită în continuare "Perioada desfășurării Campaniei" sau "Perioada Campaniei". Orice participant care nu se încadrează în acest interval de timp, nu va fi luat în considerare.

SECȚIUNEA IV. DREPTUL DE PARTICIPARE

1. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/ reședința în România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniți până la data începerii Campaniei), care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare "Participanții").

2. Nu pot participa la această campanie, conturile false de Facebook. Un participant nu poate participa cu mai multe conturi.

3. Nu pot participa la aceasta Campanie angajații Organizatorului, si nici cei ai companiilor colaboratoare la această Campanie.

4. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

SECȚIUNEA V. REGULAMENTUL CAMPANIEI

1. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei. 

2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta, și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, fără drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusă la cunoștință Participanților cuprinzând și motivele aferente, prin aceeași modalitate ca și Regulamentul, înainte de data la care va intra în vigoare respectiva modificare, prin încheierea unui act adițional, ce va face parte integrantă din Regulament.

4. Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoașterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cât timp cât acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

5. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

6. Participarea la Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

SECȚIUNEA VI. MECANISMUL CAMPANIEI PUBLICITARE

1. Participanții la campanie trebuie:
- să dea LIKE paginii de facebook Western Dream https://www.facebook.com/clubechitatiewesterndream/
- să dea Share postarii de concurs
- să eticheteze o persoana care ar dori să participe la acest concurs. In concurs va fi inscrisa persoana care eticheteaza, nu persoana etichetata.

2. Pentru ca înscrierea să fie valabilă, în vederea participării la Campanie este necesar ca participanții să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

a) Să aibă drept de participare, respectiv să îndeplinească condițiile Secțiunii 4 de mai sus;
b) Să dea like paginii de Facebook https://www.facebook.com/clubechitatiewesterndream
c) Să dea tag la cel putin 1 prieten;
d) Să dea share postarii de concurs
e) Să NU participe cu mai multe conturi .

3. Înscrierile care nu respectă prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate.

4. Fără a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica situația respectivă, iar în cazul în care sunt constatate neregularități, respectiva înregistrare va fi invalidată.

5. Utilizatorul/utilizatoarea care va comenta la alte postari decat postarea de concurs nu va fi inscris/a in concurs.

SECȚIUNEA VII. PREMIILE ȘI VALOAREA ACESTORA

1. În cadrul acestei Campanii este acordat 1 premiu, constând în 2 sedinte de 30 de minute de calarie (pret/sedinta 100 lei).

2. Sedintele castigate se pot efectua in interval de o luna de la anuntarea castigatorului, doar in baza unei programari telefonice in prealabil la numarul 0762.251.697. Sedintele pot fi efectuate inclusiv in weekend, in limita locurilor disponibile.

3. In cadrul sedintelor oferite ca premiu in cadrul acestui concurs, se invata/lucreaza doar elemente de baza (nu se fac sarituri/dresaj). Sedintele gratuite oferite in cadrul acestui concurs sunt cursuri de calarie cu invatarea elementelor specifice in incinta clubului, nu efectuam plimbari calare nici in interiorul si nici in exteriorul clubului de echitatie Western Dream.

4. Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirect suplimentare.

5. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor și nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii pot ceda (face cadou) drepturile asupra premiilor câștigate altor persoane, in cazul in care nu doresc sa beneficieze direct de ele.

6. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii și nici cu valoarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui potențial câștigător, de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câștigător, însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. 

7. Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maxim 3 zile de la data la care Organizatorul l-a înștiințat pe câștigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, se va efectua o noua extragere.

SECȚIUNEA VIII. TRAGEREA LA SORTI ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

1. Alegerea câștigătorului se va face cu ajutorul aplicatiei https://www.random.org/, în prezența reprezentanților Organizatorului și va avea loc în cel mult 3 zile de la data finalizării campaniei. La tragerea la sorți participă toate conturile publice care au respectat regulile menționate la secțiunea VI. Fiecare concurent poate participa la acest concurs cu un singur comentariu.

2. Va fi ales 1 singur câștigător. În cazul în care un câștigător nu poate fi validat în termenele și în condițiile stipulate la Secțiunea 9 a Regulamentului, se va efectua o noua extragere prin intermediul aceleeasi apilcatii și se va urma aceeași procedură de anunțare și validare.

3. Lista câștigătorilor validați, conținând numele și prenumele acestora și premiile câștigate va fi publicată, potrivit prevederilor legale, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data validării câștigătorilor, pe pagina de facebook Western Dream.

4. Câștigătorul trebuie să trimită datele sale de contact, printr-un mesaj privat, pe pagina de facebook Western Dream, în cele mult 3 zile de la data publicării listei câștigătorilor. După această dată, se va face o noua extragere.

SECȚIUNEA IX. ANUNȚAREA ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

1. Anunțarea câștigătorilor se va face în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data tragerii la sorți. Fiecare câștigător va fi notificat, printr-un mesaj/ comentariu la postarea sa.

2. Pentru validare, câștigătorii vor fi rugați să furnizeze datele personale (nume, prenume și numar de telefon).

3. Premiul poate fi consumat in termen de 1 luna de la momentul furnizarii datelor castigatorului catre Organizator. Participantul la Campanie, desemnat câștigător în urma tragerii la sorți, care refuză sau nu îndeplinește condițiile prevăzute de Regulament, pierde în mod automat calitatea de câștigător și nu poate intra în posesia Premiului.

SECȚIUNEA X. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE

1. Organizatorul nu va fi responsabil de eventuale erori ce pot interveni la comunicarea datelor personale de către participant.

SECȚIUNEA XI. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

1. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

2. Eventualele contestații pot fi transmise către Organizator în termen de două zile lucrătoare din momentul anunțării câștigătorilor, prin email la adresa: echitatiewesterndream@gmail.com. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

3. În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câștigător. 

4. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

5. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

a. Erorile furnizate de către câștigători. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate, care au dus la imposibilitatea acordării în condiții normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui Câștigător, imposibilitatea înscrierii în Campanie datorită ilizibilității datelor personale înscrise;
b. Imposibilitatea unui Câștigător de a intra în posesia premiului dorit;
c. Situațiile în care anumite persoane înscrise în concurs sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral, la Campanie, dacă aceasta incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului, pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita.
d. Situațiile în care contul de pe care s-a făcut postarea participantului la concurs, pe rețeaua de socializare facebook, nu poate fi identificat, sau are blocat serviciul de mesaje și ca atare, Organizatorul nu va putea intra în contact pentru a acorda premiul;
e. Eventualele dispute legate de drepturile asupra conturilor de facebook, de pe care s-au făcut postările, pentru a participa la concurs. Organizatorul va considera câștigătoare persoana care răspunde mesajului privat, iar apoi la telefonul mobil indicat ca și răspuns, la mesajul trimis prin intermediul facebook, contului de pe care s-a făcut postarea, pe rețeaua de socializare facebook.

6. Organizatorul are dreptul de a invalida mesajele de participare la postarea concursului, pe facebook, care conțin informații false, ori vădit eronate și care nu îndeplinesc condițiile de validare menționate în prezentul Regulament.

8. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

9. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitive, orice persoană participantă în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

10. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenție de influențare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. Încercarea de fraudă, precum înscrierea aceleiași persoane folosind conturi de facebook diferite vor rezulta descalificarea respectivului participant și implicit, acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul.
În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

11. Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator, în privința Câștigătorilor, precum și a calendarului extragerii sau a altor schimbări legate de implementarea acesteia.

SECȚIUNEA XII. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Prin înscrierea la Campanie, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord că, în cazul în care vor câștiga, numele și localitatea de reședință să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți, de către terțe persoane, implicate în această Campanie.

2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția datelor personale ale Participanților, stocate pe durata Campaniei și ulterior acesteia, ca și prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (4.5.2016) şi aplicabil de la 25 mai 2018. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

3. Participanților le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date si de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la:
a) dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că, datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator;
b) dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune, în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
c) dreptul de intervenție asupra datelor, potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:
i. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
ii. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii;
iii. realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.

4. Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale stocate atât pe durata desfășurării Campaniei, cât și ulterior încheierii acesteia pe o durată nelimitata de timp si ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și, dacă este cazul, să notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectările și prelucrările de date cu caracter personal realizate în legătura cu
înscrierea și participarea la Campanie.

SECȚIUNEA XIII. ÎNCETAREA/ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

1. Campania poate înceta înainte de termen, în cazul producerii unui eveniment ce constituie forța majora sau caz fortuit, în accepțiunea art. 1351 și 1352 din Codul Civil. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendata oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta sa comunice în prealabil o astfel de situație.

2. Dacă un eveniment de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedica sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 și 1083 Codul Civil. În cazul în care invocă forța majoră, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participanților la Campanie, în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA XIV. LITIGII

1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care orice Participant are de semnalat un incident în legătură cu desfășurarea Campaniei, înainte de orice acțiune în justiție sau procedura contencioasa în fata oricărei autorități publice, acesta se va adresa Organizatorului cu o sesizare/reclamație. Organizatorul, va formula un răspuns scris la sesizarea înaintata în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea sesizării/reclamației.

2. În cazul în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

3. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 2 zile de la data încetării Campaniei. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

SECȚIUNEA XV . CLAUZE FINALE

1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

2. Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.